Vuokrausehdot

Pehmea OY vuokrausehdot Voimassa alkaen 01.01.2022 Lähettämällä kyselyn Laitteen vuokraamisesta hyväksyt automaattisesti Pehmea OY palveluun liittyvät vuokrausehdot.

MÄÄRITELMÄT 1.1. Vuokranantaja – Pehmea OY;

1.2. Vuokralainen – henkilö, jonka kanssa Vuokranantaja on solminut Sopimuksen;

1.3. Vuokra-aika – aikajakso Vuokranantajan Laitteen luovuttamisesta Vuokralaiselle Laitteen asianmukaiseen palauttamiseen Vuokralaisen toimesta;

1.4. Vuokrapäivä – Vuokra-ajan yksi kalenteripäivä;

1.5. Vuokrahinta – Laitteen vuokraamisesta Vuokranantajalle maksettava hinta, joka lasketaan yhden Vuokrapäivän perusteella;

1.6. Osapuoli – Vuokranantaja tai Vuokralainen;

1.7. Sopimus – Osapuolten välinen laitevuokrasopimus (Laitteen luovutusasiakirja), jossa on kirjattu vuokrattavat Laitteet, Vuokrahinta ja muut erityisehdot;

1.8. Laite – Sopimuksen perusteella vuokrattava jäätelökone, jonka luettelo on kirjattu Sopimuksessa;

1.9. Yleiset ehdot – Vuokranantajan verkkosivustolla esitetyt Laitteiden vuokrauksen yleiset ehdot, jotka koskevat kaikkia Vuokranantajan solmimia laitevuokrasopimuksia siinä määrin, kuin Osapuolet eivät ole sopineet muussa vuokrasuhteeseen liittyvässä asiakirjassa;

1.10. Kohde – Laitteen käyttökohde.

VUOKRALAISELLE ANNETTAVAT VAKUUDET 2.1. Sopimuksen solmimisen myötä Vuokralainen antaa Vuokranantajalle seuraavat vakuudet:

2.1.1. Vuokralaisella ja hänen nimissään toimivalla henkilöllä on kaikki oikeudet Laitteiden osalta Sopimuksen solmimiseen, eikä Vuokralaisella ole tiedossa mitään seikkaa, joka voisi estää tai tehdä mahdottomaksi Vuokralaisen kaikkien Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien asianmukaisen täyttämisen;

2.1.2. Vuokralainen on tutustunut ja Vuokranantaja on riittävästi tiedottanut ja opastanut häntä seuraavista: vuokrattavien Laitteiden ominaisuudet, vuokrahinta, tekninen kunto, Laitteiden käyttöohjeet ja -säännöt, mukaan lukien turvallisuusvaatimukset; Vuokralainen on saanut Vuokranantajalta tyhjentävät vastaukset kaikkiin Laitteiden käyttöä ja ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin;

2.1.3. Vuokralaisella on kaikki Laitteen käyttöön tarvittavat ja vaadittavat taidot;

2.1.4. Vuokralainen hyväksyy velan syntymisen tapauksessa sitä koskevan tiedon julkaisemisen julkisissa maksuhäiriörekistereissä ja kolmansille osapuolille.

SOPIMUKSEN SOLMIMINEN JA VOIMASSAOLO 3.1. Sopimus katsotaan solmituksi siitä hetkestä, kun Sopimus on allekirjoitettu, ja se on voimassa koko Vuokra-ajan.

3.2. Vuokrasuhde alkaa Vuokra-ajan alkaessa ja päättyy, kun Laite on asianmukaisesti palautettu Vuokranantajan haltuun.

3.3. Vuokra-ajaksi katsotaan automaattisesti yksi Vuokrapäivä. Vuokrapäivä alkaa Vuokra-ajan alkamispäivän aamulla ja päättyy saman päivän illalla, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet.

  1. LAITTEIDEN LUOVUTUS JA PALAUTUS 4.1. Laite katsotaan Vuokralaisen käyttöön luovutetuksi Sopimuksen solmimisen tai muun asiaa koskevan kirjallisen asiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Laite tulee palauttaa Vuokra-ajan lopussa samaan paikkaan, josta se luovutettiin Vuokralaiselle. Vuokralainen voi palauttaa Laitteen Vuokra-ajan päättymispäivänä vapaasti valitsemaansa aikaan, mutta ei myöhemmin kuin viimeisen Vuokrapäivän klo 21:00 mennessä. Laitteiden luovutus ja palautus Sopimuksessa mainitusta poikkeavalla tavalla on mahdollista vain Osapuolten etukäteen sopimalla tavalla.

4.2. Laitteiden vastaanoton yhteydessä tai sen jälkeen Vuokralaisen on välittömästi tarkistettava Laitteiden määrä, laatu ja tekninen kunto sekä ilmoitettava Vuokranantajalle viipymättä kirjallisesti sähköpostitse tai puhelimitse tekstiviestillä kaikista havaitsemistaan puutteista ja reklamaatioista Laitteiden osalta. Vuokrapäivän kuluttua katsotaan, että Laitteet vastaavat Sopimuksessa mainittua määrää, eikä Vuokralaisella ole reklamaatioita Laitteiden laadun tai teknisen kunnon osalta (lukuun ottamatta mahdollisia piileviä vikoja, joita ei ole huolellisessa tarkastuksessa ollut mahdollista havaita kyseisenä aikana).

4.3. Laitteen tulee palautettaessa olla samassa teknisessä kunnossa, jossa Vuokralainen sai Laitteen, ottaen huomioon normaalin kulumisen. Laite tulee palauttaa ulkopuolelta puhdistettuna. Laitteen sisäosien peseminen tai puhdistaminen Vuokralaisen toimesta ei ole sallittua, vaan sen tekee Vuokranantaja tarkoitukseen varatuilla erikoispuhdistusaineilla. Jos Laite ei ole palautettaessa asianmukaisesti ulkopuolelta puhdistettu tai pakattu pakkausohjeiden mukaisesti, on Vuokranantajalla oikeus vaatia Vuokralaiselta sopimussakkoa, joka on 15 % Laitteen arvosta.

4.4. Laite katsotaan palautetuksi Vuokranantajan haltuun asiaa koskevan kirjallisen merkinnän tekemisellä Sopimukseen tai erillisen Laitteen palautusasiakirjan perusteella, jonka allekirjoittavat Osapuolten edustajat. Jos Laitteet palautetaan useassa erässä, katsotaan Laitteet palautetuksi asianmukaisesti viimeisen Laitteen palauttamisen jälkeen Vuokranantajalle. Jos Laitteiden määrä, laatu tai tekninen kunto ei vastaa palautettaessa Sopimuksen ehtoja, Vuokranantaja toimittaa Vuokralaiselle siitä ilmoituksen kirjallisessa muodossa viiden (5) työpäivän kuluessa Laitteen palautuksesta.

4.5. Jos Vuokranantaja toteaa Laitteen palautuksessa tai sen jälkeen, että Laite on käyttökelvoton tai Laitteen arvo on merkittävästi alentunut Vuokralaisen vastuulla olevan seikan vuoksi, on Vuokranantajalla oikeus omalla valinnallaan joko kieltäytyä vastaanottamasta Laitetta ja vaatia Vuokralaiselta korvausta uuden Laitteen vähittäismyyntihintaa vastaavalla summalla tai ottaa Laite vastaan ja vaatia Vuokralaiselta kaikkien Laitteen korjaukseen liittyvien kustannusten korvaamista.

4.6. Laite katsotaan kadonneeksi, jos Laitetta ei ole palautettu Vuokranantajalle kahden (2) kalenteripäivän kuluessa Vuokra-ajan päättymisestä eikä Vuokranantaja ole onnistunut selvittämään Laitteen sijaintia.

4.7. Jos Vuokralainen ei palauta Laitetta Sopimuksen päättyessä määräajassa, on Vuokranantajalla oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, mukaan lukien oma-apu, Laitteen palauttamiseksi haltuunsa.

4.8. Jos Vuokralainen ei ole palauttanut Laitteita yhden (1) kalenteripäivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä, on Vuokranantajalla oikeus järjestää Laitteiden kuljetus takaisin Vuokranantajalle. Tällöin Vuokralainen vastaa kokonaisuudessaan Laitteen etsimis-, kuljetus- ja puhdistuskustannuksista.

4.9. Kaikki Laitteiden luovutukseen ja vastaanottoon liittyvät ilmoitukset on toimitettava toiselle Osapuolelle kirjallisessa muodossa.

  1. VUOKRAHINTA 5.1. Vuokranantajan ja Vuokralaisen välillä solmitussa Sopimuksessa on kirjattu Vuokrahinta.

5.2. Vuokrahinta maksetaan käteisellä tai tilisiirtona Vuokranantajan ilmoittamalle tilille.

5.3. Jos Vuokralainen laiminlyö Vuokrahinnan maksamisen määräaikaan mennessä, on Vuokranantajalla oikeus ryhtyä perintätoimenpiteisiin, mukaan lukien viivästyskorkojen periminen ja oikeudellisten perintätoimenpiteiden käynnistäminen.

5.4. Viivästyskorko määräytyy Suomen lain mukaisesti.

  1. VASTUUT 6.1. Vuokralainen on vastuussa Laitteen käytöstä Sopimuksen mukaisesti ja huolehtii siitä, että Laitetta käytetään vain siinä tarkoituksessa, johon se on tarkoitettu.

6.2. Vuokralainen on vastuussa kaikista Laitteen käytöstä aiheutuvista vahingoista ja vioista, lukuun ottamatta normaalista kulumisesta johtuvia vahinkoja.

6.3. Vuokralainen vastaa kaikista Laitteen huoltoon ja korjaukseen liittyvistä kustannuksista, jotka johtuvat Vuokralaisen virheellisestä käytöstä, laiminlyönneistä tai muista vastaavista syistä.

6.4. Vuokranantaja ei vastaa mistään Vuokralaisen tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Laitteen käytöstä.

  1. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 7.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

7.2. Kaikki Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisillä neuvotteluilla.

7.3. Jos Osapuolet eivät pääse sopimukseen, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  1. MUUT EHDOT 8.1. Vuokranantaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Vuokraehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä Vuokralaiselle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

8.2. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä Vuokraehtoja ja kaikkia muita Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan koko Vuokra-ajan ajan.

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot

FinnishEnglishSwedish